Prijavi posjet knižnici

Na web stranicama dan je katalog zavičajne zbirke Essekiane Muzeja Slavonije, nastao na temelju Osječke bibliografije Marije Malbaše. Osječka bibliografija Marije Malbaše, više knjižničarke u Muzeju Slavonije Osijek, reprezentativno je i do sada jedino djelo takve vrste na slavonskom području. Osječka bibliografija predstavlja katalog zavičajne zbirke Essekiane.

MAGJER, Rudolfo Franjin

(1905)

Slavice. Pjesmice i pripovijesti za hrvatsku mladež napisao: Rudolfo Franjin Magjer. Osijek, Tisak i naklada knjižare i knjigotiskare Ljudevita Szeklera, 1905.

8° 94 str. + 1 1. sa si. (M S O)

MAGJER, Rudolfo Franjin

(1905)

»Rudolfo Franjin Magjer Šljivoševci (z. p. D. Miholjac.) Porivi. Pjesme. Osiek, Naklada Knjižare Radoslava Bačića. <Tisak Prve hrvatske dioničke tiskare u Osieku), 1905.

8° 72 str. +11. (MSO)

(1905)

Rudolfo Franjin Magjer Šljivoševci (z. p. D. Miholjac) Za cvjetne mladosti. Pripovijesti i pjesmice za mladež. Osiek. <Tisak i naklada knjižare i knjigotiskare Ljudevita Szeklera u Osieku), 1905.

8° 126 str. + 11. (M S O)

SUDAREVIĆ, Franjo

(1907)

Hrvatska mladost. Pjesme i pripovijesti za mladež. Knjiga I. God. 1907. Napisali i izdali Franjo Sudarević (Osijek), Rudolfo Franjin Magjer (Šljivoševci), Josip Žerav (Vrpolje). <U Osijeku, Tisak Prva hrv. dioničke tiskare, 1907.)

8° 95 str. + 11. (M S O)

(1908)

Rudolfo Franjin Magjer: Porivi. Druga knjiga pjesama „Nove pjesme". Izv. vinjete Dragutina Renarića — Križevci, Branimira Petrovića — Zagreb, Rudolfa Valića — Prag. U Osijeku, Tisak Prve hrvatske dioničke tiskare, 1908.

8° 53 str. + 11. (M S O)

RASAD

(1908)

Rasad. Štivo za mladež (Pripovijesti i pjesme) od hrvatskih omladin­skih pisaca: Luje Varge, Josipa Šebečića, Ivana Grohovca, Rudolfa baruna Maldinija, Šandora Lovašena. Izdao i uredio Rudolfo Franjin Magjer. Knjižnica za mladež knjiga I. (Osijek, Prva hrvatska dio­nička tiskara, 1908.)

4° 41 str. + 1 1. sa si. (M S O)

(1909)

Iz književnog svieta. Na adresu „Savremenika". Preštampano iz 104. i 105. broja (od 8. i 10. svibnja 1909.) osječke „Narodne obrane" Piše Rudolfo Franjin Magjer. U Osieku, Prva hrvatska dionička tiskara, <1909.>

8° 8 str. (M S O)

ZLATNI ORASI

(1909)

Zlatni orasi. Štivo za mladež sa mnogo slika, fotografija i posebnim glazbenim prilogom uz saradničtvo: B. Tonija, A. Kešuca, o. M. Barbarića, Miroljuba, o. P. Belavića, V. Gjurina, M. Crnka, A. Makalea, I. Mitrovića, I. Tomašića, J. Mesića i Slavice. Uredio Rudolfo Franjin Magjer. Tisak i naklada Ljudevita Szeklera u Osijeku. (Knjižnica za mladež) [1909].

4° 52 str.+l 1. (M S O)

Godina prema popisu „Posebna izdanja R. F. Magjerd".

MI

(1910)

Mi. Književni prinosi: Ivana Trnskoga, Ivana Krnia, Ante Eve-tovića (Miroljub), Luje Varge (Bjelovarac;, Dragana Melkusa, Rudolfa Franjina Magjera, Dragana Frana Röszlera (Mahores), Bogumila Tonija, Dra. Milana Ogrizovića, Vladoja Jugovića, Dra. Rudolfa Horvata, Dra. Josipa Tominšeka, Dra. Frana Gundruma (Oriovčanin) i drugih. (Redovito izdanje „Kluba hrvatskih knji­ževnika" u Osijeku. Knjiga prva. Ilustracije Diagana Melkusa. U Osijeku, Tisak Prve hrvatske dioničke tiskare, 1910.)

4° 206 str.+31. sa si. (M S O)

USPOMENI Stanka Vraza

(1910)

Uspomeni Stanka Vraza prigodom stoljetnice njegova rogjendana svetkovane u Osijeku 22/V. 1910. Uredio: Rudolfo Franjin Magjer. (Izvanredno izdanje ,,Kluba hrvatskih književnika" u Osijeku. Knjiga druga. U Osijeku, Tisak Prve hrvatske dioničke tiskare, 1910).

8° 29 str. + l 1. (M S O)

MAGJER, Rudolfo Franjin

(1912)

»Hrvat. Spjevao Rudolfo Franjin Magjer. Uglazbio Edo Tuma. <Preštampano iz „Novi zvuči"). [Osijek, 1912].

8° 2 I. nepag. (M S O)

Naslov nad tekstom.

(1912)

Rudolfo Franjin Magjer: Novi zvuči. Treća knjiga pjesama „Porivi". Drugo popunjeno i ispravljeno izdanje. Komisionalna naklada knjižare Rad. Bačića u Osijeku, 1912. <Prva hrvatska dionička tiskara.)

8° VIII + 91 str. (M S O)

(1912)

Rudolfo Franjin Magjer: Novi zvuči. Treća knjiga pjesama „Porivi". Treće popunjeno izdanje 1912. <U Osijeku, Prva hrvatska dionička tiskara).

8° XV + 143 str. + 64 str. Književne obznane, ocjene, oglasi... (M S O)

(1912)

Književne bilješke. Svezak I. Pribilježio Rudolfo Franjin Magjer. <Prva hrvatska dionička tiskara, 1912.)

8° 75 str. + 11. (M S O)

(1912)

Uspomeni Franje S. Kuhača. (Na dan 28. travnja 1912.) [Priredio Rudolfo Franjin Magjer]. <Izvanredno izdanje „Kluba hrvatskih književnika" u Osijeku. Knjiga šesta. Vinjete Dragana Melkusa. U Osijeku, Tisak Prve hrvatske dioničke tiskare, 1912.)

8° 31 + (1) str. (M S O)

(1913)

Iz naših sela. Tri pripovijesti iz života hrvatskog seljaka u Slavoniji. R. F. Magjer. (Ilustracije Dragana Melkusa. Preštampano iz „Knji­ževnog priloga" Kluba hrvatskih književnika u Osijeku. U Osijeku, Tisak Prve hrvatske dioničke tiskare, 1913.)

8° 42 str. + 1 1. (MSO)

(1913)

Rudolfo Franjin Magjer: Sa slavonske ravni. Skice i novele. Naklada knjižare Radoslava Bačića. Osijek, <Prva hrvatska dionička tiskara u Osijeku, 1913.)

8° 168 str. + 31. (MSO)

(1914)

U spomen prijestolonasljednika Franje Ferdinanda i supruge Sofije vojvotkinje Hohenberg. Sakupio i priiedio Rudolfo Franjin Magjer. U Osijeku, Tisak knjigotiskare Dragutina Laubnera, 1914. ^Pro­svjeta" društvo za naobrazbu pučanstva županije virovitičke, te si. 1 kr. grada Osijeka. Sveščić X.>

8° 32 str. sa si. (M S O)

MAGJER, Rudolfo Franjin

(1915)

R. F. Magjer: Crveni križ i drugi zapisci sa sela uoči rata. Osijek, <Prva hrvatska dionička tiskara), 1915.

8° 58 str. +31. (MSO)

PRERADOVIĆ, Petar

(1916)

Život i pjesme Petra Preradovića. Priredio Rudolfo Franjin Magjer. Osijek. (Izvanredno izdanje Kluba hrvatskih književnika u Osijeku Tisak D. Laubnera), 1916.

8° 58 str. + l 1. (M S O)