Prijavi posjet knižnici

ANDREJEVIĆ, Teofil

(1842)

Paedeuterion honoribus administrorum rei litterariae regii gymnasii Essekinensis in perenne gratitudinis monumentum, finite cursu scholastico grato ex pectore calendis augusti sacratum. Essekini, Typis Mart. Aloys. Divald, caes. reg. priv. typographi 1842.

8° 8 str. nepag. (M S O)

Na kraju teksta: Cecinit Theophilus Andreevits, Il-ae humanitalis scholae studiosus.

DICTIONES occasione solennis

(1842)

Dictiones occasione solennis illustrissimi domini Nicolai Josephi Siskovics de Almás et Gödre, s. c. et r. a. majestatis consiliarii aulici in officium supremi comitis. I. cottus Veröczensis introductionis die XXI. februarii MDCCCXLII habitae. Essekini, Typis Mart. Aloys. Divaldanis.

8° 16 str. (M S O)

NAGY, Fortunat

(1842)

Carmen votivum illustrissimo domino Josepho Siskovics de Almás et Gödre munus supremi comitis incl. comitatus de Veröcze die XXI. februar. MDCCCXLII cappessenti ab administris palaestrae literar. Mursensis interprete P. Fortunato Nagy, II. human, scholae professore dicatum. Eszekini, Typis Divaldianis 1842.

8° 7 st. nepag. (M S O)

NAGY, Fortunat

(1842)

Ode eximiis honoribus A. R. ac clariss. patris Dominici Kirchmayer, ordin. minor, obs. provinciae S. Joannis a Capistran. emeriti professoris, secretarii, consultoris, et actualis dignissimi ministri provincialis dum solennia onomaseos celebraret, die 4-a aug. anno 1842. dicatum ab ejusdem provinciae commembris. Votorum interprete P. Fortunato Nagy, in reg. maj. gymnas. Essekinensis II. humanit. scholae professore. Essekini, Typis Mart. Aloys. Divald, caes. reg. priv. typographi, 1842.

8° 6 str. nepag. (M S O)

NOVI i stari kalendar

(1842)

Novi i stari kalendar slavonski za prosto godishte 1842. S' dopushtenjem stareshinah. Pritiskan u Ussiku [!] Slovima Divaldovima Privileg, knjigotisca.

8° 36 str. nepag. (M S O)

TOPALOVIĆ, Mato

(1842)

Tamburaši ilirski, iliti perva kitica narodnih ilirskih p?samah po livadah i dubravah slavonskih sabrana, i svemu junačkom ilirskom narodu prikazana. U družtvu s' više rodoljubaca skupio, u red stavio i izdao Matth. Topalović. Svežčić I. U Os?ku, Tiskom Mart. Aloys. Diwalda, kr. pov. knjigotisca 1842.

8° XVI + 83 + (1) str. (M S O)

TOPALOVIĆ, Mato

(1842)

Odziv rodoljubnog serdca iliti vlastitih pesničkih pokušenjah stranom već putem "Danice ilirske" tiskanih, dakle poznanih, stranom pak u rukopisih nahodećih se, daklem, ilirskom obćinstvu još nepoznanih; sabranih i na novo uredjenih Matom Topalovicem. Knjižica I. Izdana istomu veledušnom obćinstvu ilirskom na korist ognjem poštetjene naše braće Požežanah sveserdno prikazana. U Os?ku, Tiskom Martina Aloys. Divalda, c. k. povl. knjigotišca 1842.

16° IV + 132 str. (M S O)

TORDINAC, Jura

(1842)

Soneti prečastnomu gospodinu Pavlu Gottliboviću, novoimenovanomu prepoštu Landečkomu, vice-arki-diakonu i županu Valpovačkomu, znanjah i umetnosti podpiratelju predobrostivomu, za znak predubokog počitanja preponizno prikazani. Po Jurju Tordincu 1842. s. 1. (M S O)

3 soneta na jednom listu vel. 26,5 x 21,5 cm

JUVENTUS regii majoris

(1843)

Juventus regii majoris gymnasii Eszekinensis ord. S. Francisci prov. Capistranae e moribus, et studiis semestris posterioris in classes pro merito relata MDCCCXLIII. Eszekini, Typis Mart. Aloysii Divald. c. r. priv. typographi.

8° 8 str. (M S O)

JUVENTUS regii majoris

(1844)

Juventus regii majoris gymnasii Eszekinensis ord. S. Francisci prov. Capistranae e moribus, et studiis semestris posterioris in classes pro merito relata. MDCCCXLIV. Eszekini, Typis viduae Julianae Divald, c. r. priv. typographi.

8° 8 str. (M S O)

JUVENTUS caesareo regii

(1844)

Juventus caesareo regii gymnasii Vinkovcensis e moribus et progressu in literis censa exeunte anno scholastico MDCCCXLIV. Eszekini, Typis viduae Julianae Divald, c. r. priv. typographi.

8° 8 str. nepag. (M S O)

ORDO scholarium nationalium

(1844)

Ordo scholarum nationalium capitalis catholicae scholae liberae regiaeque civitatis Eszekinensis in classes distributus e totius anni progressu MDCCCXLIV. Eszekini, Typis viduae Julianae Divald, c. r. priv. typographi.

4° 4 str. nepag. (M S O)

QUOTIDIANA pietatis exercitia

(1844)

Quotidiana pietatis exercitia in usum scholasticae iuventutis Eszekinensis. Editio quarta. Eszekini, Typis Julianae Divald, c. r. typo-graphi 1844.

8° 4 nepag. + 116 str. sa sl. (M S O)

Izdanje iz god. 1838. označeno također kao "editio quarta"! v. br. 435.

STOJANOVIĆ, Mijat

(1844)

Uprave za dobro i kr?postno vladanje, i n?koje poslovice za mladež. Iz različitih knjigah sabrane po Mihoilu Stojanoviću, c. k. Veliko-Kopaničke učionice pomoćniku. U Os?ku, Tiskom M. A. Divalda, ces. kralj. pov. knjigotiskara. God. 1844.

8° 8 nepag. + 139 str. (M S O)

BEGRY, Franjo

(1845)

Izvĕrstni popis. Pokušenje za laglje i temeljitije pravopis nĕmački naučiti. Obdĕlana Franjom Begry-om. U Osĕku, pismeni udove Juliane Divaldove 1845.

8° XIX + 144 str. (M S O)

Njemački naslov: <Vollstämttdiges Verzeichnis, ein Versuch zu leichter und gründlichen Erlernung der deutschen Rechtschreibung.>

ODE

(1845)

Ode honoribus amplissimi magistratus liberae regiaeque civitatis Essekinensis, occasione restaurationis suae a palaestra literaria Essekinensi patrio candore dicata VIII., calendas decembris anno 1845. Essekini, Typis viduae Julianae Divald 1845.

4° 4 str. nepag. (MSO)

TOPALOVIĆ, Mato (?)

(1845)

Veselje majke Slavonije, pri udaji svoje kćeri Lěpote Sr?mice iliti Pri obćežudjenom došastju presv?tlog gospodina Franje Barona Kulmera c. k. komornika; bivšeg pri visokom banskom stolu kraljevinah H?rvatskoj, Slavonskoj i Dalmatinskoj pris?dniku, istih kraljevinah i njihovih municipalnih pravicah stupa i branitelja poglavitog za v?rhovnog župana slavne sr?mske gradomedje, 16. travnja 1845. zbivšem se. U ime slavonskih domorodacah prosto op?vano po jednom Bosanske iliti Diakovačke i Sr?mske zakonito ujedinjenih biskupiah svećeniku. U Os?ku, slovi Juliane udove Divald, <1845.>

8° 32 str. (M S O)

TORDINAC, Juraj

(1845)

Slavi svoga zaštitnika presv?tloga i prepoštovanoga gospodina gospodina Josipa Kukovića Božjom i apostolske stolice milostju stolnih cerkvih Bosanske ilite Diakovačke i Sr?mske zakonito ujedinjenih biskupa, možnoga i vele-mudroga naroda i jezika slavonsko-h?rvatskoga branitelja. Prigodom dana godovnoga 19-a ožujka 1845. od strane Narodne čitaonice Os?čke p?va Juraj Tordinac župno-duhovni pomoćnik gornje varoši Os?čke, kano tajnik rečene čitaonice. U Os?ku, tiskom c. k. povlast. tiskarne Juliane Divald, 1845.

4° 7 str. (M S O)

WANDERERS Scheidegruss

(1845)

Wanderers Scheidegruss. Allen gnädigen Theatergönnern als Abschiedsgeschenk im Vertrauen und Ehrfurcht geweiht von Anton Koslovsky. Soufleur. Essegg, gedruckt bei Witwe Juliana Divald, 1845.

16° 8 str. (M S O)

Postoji samo u prijepisu u Muzeju Slavonije.

BEGRY, Franjo

(1846)

N?mačke i horvatsko-slavonske reči i razgovori, sa kratkim dodatkom r?čih, koje u n?mačkom jeziku jednako glase, ali različito znamenovanje imadu. Pokušenje. Kako bi se horvatsko-slavonskom početniku nauk n?mačkog jezika olakšao. Od Franje Šaverie Begrya, v?rhovnog učitelja c.k. zemunske glavne učionice. U Os?ku, pismeni udove Juliane Divaldove 1846. Dobiti se može kod Jakova Šećtla, knjigovesca i knjigoteržca u Os?ku.

8° XV + 127 str. (MSO)

Njemački naslov: Deutsche und kroatisch-slavonische Wörter und Gespräche, mit einem kurzen Anhange einiger deutschen gleich und ähnlich lautenden Wörter. Ein Versuch croatisch-slavonischen Anfängern, das deutsche Sprechen zu erleichtern ...