KATALOG INFORMACIJA MUZEJA SLAVONIJE U OSIJEKU

 

 

I. UVODNE NAPOMENE

 

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama, članak 22. stavak 4. („Narodne novine" 172/2003., 144/2010. i 77/2011.) (u daljnjem tekstu: Zakon) ovaj Katalog informacija ustrojen je radi omogućavanja i osiguravanja prava na pristup informacijama svim domaćim i stranim, fizičkim i pravnim osobama i sadrži pregled informacija koje posjeduje, raspolaže ili nadzire Muzej Slavonije u Osijeku.

 

Katalog sadrži informacije s opisom sadržaja, namjenom, načinom osiguravanja i vremenom ostvarivanja prava na pristup informacijama.

 

Muzej, kao javno tijelo, omogućava pristup informacijama na sljedeći način:

 

1. Putem službene web stranice

 

 • - informacija o ustroju Muzeja Slavonije,
 • - informacije o zaposlenima,
 • - informacije o aktivnostima Muzeja Slavonije,
 • - najave aktivnosti Muzeja Slavonije,
 • - objave priopćenja za javnost.

 

2. Neposrednim pružanjem informacija korisniku koji je podnio zahtjev za pristup informacijama,

 

3. Uvidom u dokumente i izradom preslika dokumenata koji sadrže tražene informacije,

 

4. Dostavljanjem pisane informacije ili preslika dokumenta koji sadrže informaciju ili drugi oblik informacije korisniku koji je podnio zahtjev.

 

II. OPĆI PODACI

 

 • - Naziv tijela javne vlasti: MUZEJ SLAVONIJE
 • - Sjedište: Trg Svetog Trojstva 6, 31000 Osijek
 • - Ravnatelj: Grgur-Marko Ivanković, prof.
 • - Telefon: 031 250 730
 • - Telefaks: 031 250 741
 • - E-pošta: muzej-slavonije@mso.hr
 • - Internetske stranice: www.mso.hr
 • - Žiro-račun: 2500009-1102005122 kod Hypo Alpe Adria Bank
 • - OIB: 45589739612
 • - Matični broj subjekta: 3014207
 • - Šifra djelatnosti: 9102

 

Muzej Slavonije u Osijeku je od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku te je 1994. godine dobio status nacionalnog muzeja i kao javna ustanova muzejsku djelatnost obavlja kao javnu službu.

 

Osnivač Muzeja je Republika Hrvatska, a osnivačka prava preuzima Ministarstvo kulture sukladno ovlasti Vlade Republike Hrvatske (Klasa: 25-04/94-01/01, Ur. broj: 5030104-94-3 od 27. svibnja 1994.).

 

Muzej je tijelo javne vlasti čiji su programi i djelovanje zakonom utvrđeni i koji se financira iz državnog proračuna, a u vrlo malom postotku samo za programe koji su od posebne važnosti financira se i iz proračuna jedinica lokalne i regionalne samouprave.

 

Djelatnost Muzeja Slavonije je:

 

 • - istraživanje, prikupljanje, čuvanje, stručna zaštita, evidentiranje, stručno i znanstveno proučavanje, publiciranje i prezentacija muzejske građe;
 • - izlaganje muzejske građe na stalnim i povremenim izložbama u zemlji i inozemstvu;
 • - objavljivanje rezultata znanstveno-stručnih istraživanja u znanstvenim i stručnimpublikacijama, te sredstvima javnog priopćavanja;
 • - suradnja u obradi muzejske građe s muzejima i drugim srodnim ustanovama u zemlji isvijetu;
 • - promicanje muzejske struke suradnjom s relevantnim institucijama, muzejima,obrazovnim ustanovama, uredima za zaštitu kulturne i prirodne baštine, arhivima, drugimpravnim osobama i zainteresiranim pojedincima;
 • - ustanova obavlja i druge djelatnosti koje služe obavljanju djelatnosti upisane u sudskiregistar, a koje se u manjem opsegu uobičajeno obavljaju uz upisanu djelatnost.

 

U Muzeju Slavonije su uspostavljene slijedeće ustrojbene jedinice :

 

1. Stručno znanstveni poslovi s odjelima :

 

 • - ARHEOLOŠKI ODJEL (Pododjel prapovijesne arheologije, Pododjel antičke arheologije, Pododjel arheologije seobe naroda i srednjeg vijeka)
 • - NUMIZMATIČKI ODJEL
 • - POVIJESNI ODJEL
 • - ETNOGRAFSKI ODJEL
 • - ODJEL UMJETNIČKOG OBRTA
 • - PRIRODOSLOVNI ODJEL
 • - TEHNIČKI ODJEL
 • - ODJEL MUZEALNIH TISKOPISA (Pododjel Spomeničke tiskopisne građe, Pododjel Zavičajne zbirke)
 • - ODJEL HEMEROTEKE

 

2. Stručne službe Muzeja:

 

PRIRUČNA STRUČNA KNJIŽNICA

 

3. PREPARATORSKO - RESTAURATORSKA RADIONICA ZA :

 

 • a) Keramiku i kamen
 • b) Metal i drvo

 

4. Administrativno - financijski i opći poslovi

 

Muzejom upravlja ravnatelj i Upravno vijeće.

III. POPIS INFORMACIJA

 

Muzej Slavonije u Osijeku omogučava i osigurava korisnicima pravo na pristup informacijama o:

 

 • - ustroju i nadležnosti Muzeja;
 • - zaposlenicima: osnovni podatci o zaposlenicima, kontakt zaposlenika, zvanja zaposlenika, smještaj zaposlenika unutar ustrojbenih jedinica;
 • - općim aktima (Statut, pravilnici, poslovnici i odluke kojima se uređuju pojedina pitanja iz djelokruga Muzeja);
 • - radu Upravnog i Stručnog vijeća (zapisnici sa sjednica, odluke, zaključci);
 • - radu Muzeja (podatci o aktivnostima, programima, radionicama i sl.);
 • - troškovima rada i izvorima financiranja (financijski planovi i izvješća);
 • - muzejskoj građi i muzejskoj dokumentaciji;
 • - dokumentaciji o provedbi postupaka javne nabave u skladu s odredbama Zakona ojavnoj nabavi.

 

Sve informacije dostupne su svim domaćim i stranim fizičkim i pravnim osobama u skladu s uvjetima i ograničenjima propisanim Zakonom o pravu na pristup informacijama.

 

IV. NAMJENA INFORMACIJA

 

Muzej Slavonije u Osijeku u smislu ovog Kataloga osigurava prava na pristup informacijama, sukladno Zakonu.

 

V. INFORMACIJE KOJE SU NEDOSTUPNE-KLASIFICIRANE STUPNJEMTAJNOSTI (SLUŽBENA TAJNA; TAJNO)

 

1. SIGURNOST I ZAŠTITA

 

 

 • - Mjere i zaštita objekata i imovine,
 • - Mjere protupožarne zaštite,
 • - Procjene, analize, atesti,
 • - Planovi i upute za postupanje u slučaju nesreće.

 

 

2. ZGRADE MUZEJA SLAVONIJE

 

- Dokumentacija o zgradama Muzeja Slavonije (isprave, projekti, nacrti, spisi u sveziodržavanjem objekata).

 

3. RESTAURACIJA I KONZERVACIJA MUZEJSKE GRAĐE

 

- Evidencija restauriranih predmeta.

 

4. ZAPOSLENICI MUZEJA SLAVONIJE (Zakon o zaštiti osobnih podataka)

 

- Matična knjiga zaposlenika, - Evidencija drugih zaposlenika, - Osobni dosjei, - Evidencija radnih knjižica, - Zasnivanje radnog odnosa na neodređeno i određeno vrijeme, - Godišnji odmori, dopusti, bolovanja i sl.

 

5. FINANCIJSKO I RAČUNOVODSTVENO POSLOVANJE

 

- Isplatne liste zaposlenika, Izvješća o plaćama

 

VI. NAČIN OSIGURAVANJA PRAVA NA PRISTUP INFORMACIJAMA

 

Pravo na pristup informacijama iz ovog Kataloga ostvaruje se putem dostavljanja Zahtjeva za ostvarivanje prava na pristup informacijama.

 

Zahtjev se podnosi:

 

A) pisanim putem

 

 • * na obrascu (Obrazac zahtjeva za pristup informacijama) na poštansku adresu Muzeja:Muzej Slavonije Osijek, Trg Svetog Trojstva 6, 31000 Osijek

 • * putem elektroničke pošte na slijedeću adresu: muzej-slavonije@mso.hr

 • * telefaksom na broj: 031 250 741

 

Pisani zahtjev sadrži: naziv i sjedište tijela javne vlasti kojem se podnosi, podatke koji suvažni za prepoznavanje tražene informacije, ime, prezime i adresu odnosno naziv i sjedištekorisnika. Podnositelj zahtjeva treba naznačiti način dostave informacije.

 

B) Usmenim putem

 

 • * osobno na zapisnik u službenim prostorijama Muzeja Slavonije u Osijeku ponedjeljkomi srijedom od 12,30 do 14,30 sati

 • * telefonom na broj: 031 250 730

 

O zahtjevu podnesenom u usmenom obliku sastavit će se zapisnik, a ako je podnesen putemtelefona ili telefaksa, sastavit će se službena zabilješka. Usmeno podneseni zahtjevi, kao izahtjevi podneseni telefonom i telefaksom moraju sadržavati podatke navedene za pisanizahtjev.

 

Muzej Slavonije u Osijeku omogućava davanje informacije korisniku prava na informaciju na slijedeće načine:

 

 

 • - neposrednim pružanjem informacije
 • - uvidom u dokumente i pravljenje preslika dokumenata koji sadrže traženu informaciju
 • - dostavom preslika dokumenata koji sadrže traženu informaciju
 • - davanjem informacije pisanim putem;
 • - na drugi način.

 

 

Sukladno članku 19. Zakona o pravu na pristup informacijama Muzej ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova od korisnika koji nastaju pružanjem informacije kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije, a kriterije za određivanje visine naknade propisat će Agencija za zaštitu osobnih podataka.

VII. ROKOVI OSTVARIVANJA PRAVA NA PRISTUP INFORMACIJAMA

 

Na temelju pisanog ili usmenog zahtjeva Muzej Slavonije u Osijeku omogućiti će podnositelju zahtjeva pristup informaciji najkasnije u roku od 15 dana od dana podnošenja zahtjeva.

 

U slučaju nepotpunog ili nerazumljivog zahtjeva Muzej Slavonije u Osijeku pozvat će podnositelja zahtjeva da ga ispravi u roku od tri dana. Ako podnositelj zahtjeva ne ispravi zahtjev na odgovarajući način Muzej Slavonije u Osijeku će rješenjem odbaciti zahtjev kao nerazumljiv ili nepotpun.

 

Ako Muzej Slavonije ne posjeduje, ne raspolaže ili ne nadzire informaciju, a ima saznanja o nadležnom tijelu, bez odgode, a najkasnije u roku od 8 dana od zaprimanja zahtjeva ustupit ce zahtjev tijelu javne vlasti koji posjeduje, raspolaže ili nadzire informaciju, o čemu ce obavijestiti podnositelja zahtjeva. U tom slučaju rokovi ostvarivanja prava na pristup informacijama računaju od dana kada je tijelo javne vlasti zaprimilo ustupljeni zahtjev.

 

VIII. PRODUŽENJE ROKOVA

 

Svi rokovi za ostvarivanje prava na pristup informaciji utvrđeni u ovom Katalogu informacija mogu se produžiti do 30 dana ukoliko se:

 

- informacija mora tražiti izvan sjedišta Muzeja Slavonije u Osijeku

 

- jednim zahtjevom traži veći broj različitih informacija

 

O razlozima za produljenje roka Muzej Slavonije će obavijestiti podnositelja zahtjeva u roku od osam dana.

 

Muzej Slavonije će odbiti zahtjev u slučajevima određenim Zakonom o pravu na pristup informacijama.

 

O žalbama na rješenje Muzeja Slavonije odlučuje Agencija za zaštitu osobnih podataka kao neovisno tijelo za zaštitu prava na pristup informacijama.

 

Protiv rješenja Agencije za zaštitu osobnih podataka može se pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom Republike Hrvatske.

 

 

Ravnatelj

 

Grgur-Marko Ivanković, prof.

 

 

Ur. broj: 838/2011.


Dokumenti i obrasci za preuzimanje:


Odluka o imenovanju službenika za informiranje

Odluka o ustrojavanju Kataloga ionformacija

Obrazac za zahtjev za pristup informacijama